Japan

 

Daikaki-Ji Temple

Location: Arashiyama, Kyoto Japan
Camera: Nikon D4
Image: KGP2222